32 buổi học (tương đương 64h học) và một buổi mock test tại Thư Quán bao gồm những học phần gì?

  • 2 buổi hướng dẫn tự học Reading và Listening cùng Giảng viên: sẽ trang bị cho bạn những công cụ cơ bản nhất để bạn tự luyện hai kỹ năng này tại nhà
  • 10 buổi học Writing cùng Giảng viên: sẽ giúp bạn nắm được từ A đến Z những gì bạn cần thể hiện trong bài thi viết, bao gồm cả task 1 và task 2
  • 10 buổi học Speaking cùng Giảng viên: sẽ giúp bạn nắm được những kĩ năng cần thiết cho 3 phần của bài thi nói
  • 10 buổi luyện tập cùng Trợ giảng: để bạn có thêm thời gian và cơ hội để luyện tập những gì học được từ Giảng viên cùng Trợ giảng và các học viên khác
  • Và một buổi kiểm tra cuối cùng để đánh giá lại quá trình học tập của bạn.