Mình có cần làm test đầu vào để tham dự khóa học không?

Bạn không bắt buộc phải tham gia test đầu vào khi tham gia lớp IELTS tại Thư Quán Doanh Nhân. Tuy nhiên, Thư Quán khuyến khích bạn tham gia buổi định hướng + test thử đầu vào để xác định năng lực hiện tại của bạn có phù hợp với tiêu chí lớp học và mặt bằng chung. 

Thư Quán Doanh Nhân không có trách nhiệm hoàn lại học phí nếu bạn không tham gia test thử đầu vào và nghỉ học giữa chừng vì không theo kịp tiến độ bài học.