Rèn kỹ năng
phát sự nghiệp.

Academic Year 2020

Jun 2020

English Leadership EL1

Total Applicants
26 86.67%
Successful Applicants
8 100%

Jul 2020

English Leadership EL2

Total Applicants
14 46.67%
Successful Applicants
3 37.5%
Waiting List
2 25%

Aug 2020

English Leadership EL3

Total Applicants
6 20%
Successful Applicants
2 25%
Waiting List
0%

Sep 2020

English Leadership EL4

Total Applicants
9 30%
Successful Applicants
5 62.5%
Waiting List
0%